algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met Hans de Boer B.V.

ARTIKEL 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten heeft gegeven.

Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Hans de Boer B.V.

Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor werkzaamheden en/of dienstverlening ter zake waarvan tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst wordt gesloten.

Training/opleiding: groepsgewijze of individuele trainingen/opleidingen, on-line leertrajecten c.q. bijeenkomsten, zoals vermeld op de website van Opdrachtnemer.

Coaching: individuele begeleiding op basis van een door Opdrachtgever geformuleerde coachvraag

Coachvraag: een door Opdrachtgever geformuleerde hulpvraag aan Opdrachtnemer, op basis waarvan tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst wordt gesloten.

PartijenOpdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Outdoor training/opleiding: een training/opleiding die geheel of gedeeltelijk in de vrije natuur plaatsvindt.

Outdoor coaching: een coachtraject dat geheel of gedeeltelijk in de vrije natuur plaatsvindt.

NOBCO: Nederlandse Orde van Beroepscoaches

NOBTRA: Nederlandse Orde van Beroepstrainers

Deelnemer: Degene (persoon/personen) die daadwerkelijk deelnemen aan een training/opleiding of coaching.

ARTIKEL 2: NOBCO en NOBTRA

Opdrachtnemer is (aspirant) lid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches en van de Nederlandse Orde van Beroepstrainers

ARTIKEL 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten, alsmede op alle uit die opdrachten voortvloeiende werkzaamheden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

3.3 Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

ARTIKEL 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Training/opleiding 

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voor het volgen van een Training/Opleiding komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door de door Opdrachtnemer rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend verstrekt aan en aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer ingevolge een overeenkomst tot opdracht.

4.2 Coaching

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voor een coachtraject komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door de door Opdrachtnemer rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend verstrekt aan en aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer ingevolge een overeenkomst tot opdracht.

4.3 Niet-bindend karakter offerte

Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

ARTIKEL 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:

 1. De planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;

 2. Het trainings- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen;

 3. De planning van de coaching voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
 4. Bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

 6. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten;

  ARTIKEL 6: Annulering of verplaatsing

6.1  Overeenkomst op afstand

Indien Opdrachtgever een particulier is, heeft Opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een training/opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de aanmelding.

6.2 Annulering training/opleiding door de Opdrachtgever:

 1. De Opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum.

 2. Bij annulering van de training/opleiding < 2 weken voor aanvang van de training/opleiding wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht. Bij annulering van de training/opleiding > 2 weken voor aanvang van de training/opleiding wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.

  6.3 Annulering coachtraject door Opdrachtgever:

 1. De Opdrachtgever voor een coachtraject heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een coachtraject schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum.

 2. Bij annulering van het coachtraject < 2 weken voor aanvang van het coachtraject wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht. Bij annulering van het coachtraject > 2 weken voor aanvang van het coachtraject wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.

  6.4 Annulering outdoor training/opleiding en/of outdoor coaching:

 1. Indien Opdrachtgever of Deelnemer de deelname aan de outdoor training/opleiding en/of outdoor coaching annuleert geldt de volgende betalingsverplichting:

  1. Bij annulering tussen 2 en 4 maanden vóór de outdoor training/opleiding en/of outdoor coaching; 50% van het offertebedrag;

 2. Bij annulering korter dan 2 maanden vóór de outdoor training/opleiding en/of outdoor coaching; 100% van het offertebedrag.

ARTIKEL 7: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of coaching te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel een door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaald bedrag.

ARTIKEL 8: Betaling training/opleiding, coaching

8.1. Opdrachtnemer brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de factuur korter dan 14 dagen voorafgaand aan de training/opleiding, opdrachten en onderzoek door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt verzonden, dient de Opdrachtgever terstond voor betaling zorg te dragen, in ieder geval voorafgaand aan de (eerste) datum waarop de training/opleiding c.q. coaching plaatsvindt. Bij geen, onvolledige of te late betaling kan Opdrachtnemer Opdrachtgever de toegang tot de training/opleiding, c.q. coaching weigeren conform het bepaalde in artikel 8.5.

8.2. De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een training/opleiding of coaching zijn niet in de overeengekomen prijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

8.3. Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.

8.4. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/opleiding te weigeren.

ARTIKEL 9: Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever en/of Deelnemer voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

9.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

9.3 Voor zover outdoor training/opleiding en/of outdoor coaching deel uitmaken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen de Deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een adequate (reis)verzekering die personen- en/of zaakschade in verband met de outdoor training/opleiding en outdoor coaching dekt. Daarbij dient bijvoorbeeld gedacht te worden aan opsporingskosten, reddingkosten e.d.

Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de Deelnemer, nadrukkelijk uit. Het bepaalde in het 1e en 2e lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

9.4 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

9.5 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

 1. Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen Deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. Deelnemer van door Opdrachtgever, c.q. Deelnemer tijdens de training/opleiding of coaching opgedane kennis, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d.

9.6 Alle aanspraken van Opdrachtgever en/of Deelnemer vervallen indien deze niet binnen één jaar nadat Opdrachtgever, c.q. Deelnemer bekend is geworden of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval vijf jaar na de datum van de laatste bij de uitvoering van een opdracht verzonden factuur waarbij de werkzaamheden waarover wordt geklaagd in rekening zijn gebracht, schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Opdrachtnemer.

Artikel 10: Verwerking van persoonsgegevens

10.1 De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met deelnemer/Opdrachtgever zoals opgenomen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

10.2 Het doel waarvoor Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt is gerelateerd aan de dienstverlening van Opdrachtnemer, namelijk het ontwikkelen, onderhouden en verzorgen van training, opleiding, advisering en coaching, met als doel persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling.

10.3 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de Deelnemer / Opdrachtgever worden verkregen, worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.

10.4 Privacygegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen en overige producten en diensten van Opdrachtnemer. De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan alle labels van Opdrachtnemer. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd en zullen de gegevens van de deelnemer hiervoor niet meer worden gebruikt.

10.5 Deelnemers hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

10.6 De verwerking van persoonsgegevens levert informatie over het gebruik van trainingen, coachtrajecten en opleidingsdiensten en wordt dan ook benut voor het genereren van het niet tot de persoon herleidbare informatie in de vorm van statistische en andere overzichten voor beheer-, beleids- en onderzoeksdoeleinden.

ARTIKEL 11: Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

11.1 Persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt tenzij:

 1. Met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene.

 2. De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

11.2 Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen overeenkomstig de privacy voorwaarden van Opdrachtnemer.

ARTIKEL 12: COVID

Indien een (outdoor) training/opleiding en/of (outdoor) coaching plaatsvindt in het buitenland, en de situatie in dat land, of in een ander land dat voor de reis van belang is in verband met COVID en/of een andere besmetting zodanig wijzigt dat de betreffende opdracht niet, dan wel allen tegen (financieel) bezwarende omstandigheden kan plaatsvinden, heeft Opdrachtnemer het recht de betreffende opdracht op te schorten en op een latere datum alsnog aan te bieden, dan wel heeft Opdrachtnemer in dat geval het recht de opdracht te annuleren.

In geen geval zal in die situatie Opdrachtgever schadeplichtig jegens Opdrachtgever, c.q. deelnemer zijn.

ARTIKEL 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden